ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
Ủy ban Kiểm tra In trang
19/08/2019 05:02 CH

1. Thông tin cơ quan

 • Tên cơ quan: Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy
 • Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.
 • Điện thoại: 02633874 204
 • Email:

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

01. Nguyễn Văn Hà - Chủ Nhiệm

 • Điện thoại:  02633874204
 • Di động: 0918 752 666
 • Email: hant@lamdong.gov.vn

02. Nguyễn Trọng Ngọ - Phó Chủ Nhiệm

 • Điện thoại: 02633 874204
 • Di động: 0938969279
 • Email: ngont@lamdong.gov.vn

03. Nguyễn Mạnh Hiến - Phó Chủ nhiệm

 • Điện thoại: 02633 874204
 • Di động: 0912 979 614
 • Email:  @lamdong.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu giúp Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện uỷ.

Nhiệm vụ

1.Nghiên cứu, đề xuất:

a. Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ.

b. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban Thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ quyết định.

c. Phối hợp với các ban đảng, giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

d. Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện uỷ, Ban Thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành ký luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thương.

d. Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

2. Hướng dẫn, kiếm tra, giám sát:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

3. Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

4. Phối hợp:

a. Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện uỷ.

Ban Tổ chức Huyện uỷ trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

b. Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ.

5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Uỷ ban kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, l năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

b. Xây dụng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

c. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ khi cần thiết.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo: Gồm chủ nhiệm và không quá 2 phó chủ nhiệm chuyên trách Uỷ ban Kiểm tra.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm là Thủ trưởng cơ quan Uỷ ban Kiểm tra, các Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra là Phó thủ trưởng cơ quan Uỷ ban Kiểm tra.

2. Biên chế: Có từ 5 đến 7 người (kể cả uỷ viên uỷ ban kiểm tra chuyên trách)

Về tiêu chuẩn, chức danh và cơ cấu lao động

1. Về tiêu chuẩn, chức danh lao động:

Việc xác định tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra xây dựng, Ban Tổ chức thẩm định trình Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, quyết định.

2. Về cơ cấu lao động:

Cơ quan Uỷ ban kiểm tra bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa số cán bộ, công chức làm công tác nghiên cứu, tham mưu và công chức tác nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ. Trong đó có 80% biên chế làm công tác nghiên cứu, tham mưu.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Quan hệ với Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ:

1. Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm về lĩnh vực được phân công với Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ; về chương trình công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

2. Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ định kỳ báo cáo công tác với cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ theo quy định.

Quan hệ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

Quan hệ giữa cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với Mặt trận Tổ quôc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện là quan hệ phối hợp:

1. Trong phạm vi lĩnh vực công tác, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của cấp trên và cấp mình.

2. Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn triển khai nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế và kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

Quan hệ với Thường trực hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

Quan hệ giữa cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện là quan hệ phối hợp:

1. Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu có gắn với công tác quản lý nhà nước, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; các cơ quan đảng, nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện bàn chủ trương, quyết định, chính sách, chế độ... có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, thì đại diện lãnh đạo cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ được mời tham dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Quan hệ với cấp uỷ cơ sở và bộ phận tham mưu giúp việc của cấp uỷ cơ sở

1. Quan hệ giữa cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với cấp uỷ cơ sở là quan hệ phối hợp, hướng dẫn, trao đổi trong việc thực hiện công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp.

2. Quan hệ giữa cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với bộ phận tham mưu, giúp việc cấp uỷ cơ sở là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Lượt xem: 2.299
Liên kết website

Thống kê truy cập
 • 000222845
 •  Đang online: 11
 •  Trong tuần: 2.754
 •  Trong tháng: 7.673
 •  Trong năm: 33.542